4 manieren waarop Blendle de journalistiek in Nederland probeert te helpen. Nummer 2 zal je ontroeren en verbazen.

Onderzoek, data, geld en waardeperceptie

Onderzoek

Interne Blendle software helpt bij het schrijven van koppen
Op basis van 8000 aanbevelingen constateren we: de invloed van het aantal zinnen en het aantal woorden per intro op het aantal verkopen (groen=positief, rood=negatief).

Data

Een screenshot uit de Blendle Portal: demografische informatie van gebruikers die zich aanmeldden via Facebook
Een screenshot uit de Blendle Portal: de omzet van een artikel uit Vrij Nederland
Een screenshot uit de Blendle Portal

Lalala GELD

Waardeperceptie van journalistiek vergroten

Founder of Blendle, University of the Netherlands

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store