Image for post
Image for post

4 manieren waarop Blendle de journalistiek in Nederland probeert te helpen. Nummer 2 zal je ontroeren en verbazen.

Onderzoek, data, geld en waardeperceptie

Onderzoek

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Interne Blendle software helpt bij het schrijven van koppen
Image for post
Image for post
Op basis van 8000 aanbevelingen constateren we: de invloed van het aantal zinnen en het aantal woorden per intro op het aantal verkopen (groen=positief, rood=negatief).

Data

Image for post
Image for post
Een screenshot uit de Blendle Portal: demografische informatie van gebruikers die zich aanmeldden via Facebook
Image for post
Image for post
Een screenshot uit de Blendle Portal: de omzet van een artikel uit Vrij Nederland
Image for post
Image for post
Een screenshot uit de Blendle Portal

Lalala GELD

Waardeperceptie van journalistiek vergroten

Image for post
Image for post

Written by

Founder of Blendle, University of the Netherlands

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store