Alexander zoekt een baas

Mijn agenda

Mijn inbox

Beleefd zijn

Ik ben heel enthousiast

Opvolgen

Ik heb nog veel meer rare eigenschappen

Ik werk met hele leuke mensen

Wil je nog steeds m’n baas worden?

--

--

Founder of Blendle, University of the Netherlands

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Alexander Klöpping

Alexander Klöpping

Founder of Blendle, University of the Netherlands