Het was weer een drukke dag voor de verslaggevers van de NOS vandaag.

Martijn ging een stukje rijden op de snelweg, om te laten zien dat er weer grenscontroles zijn in Nederland. Hij interviewde iemand die het heel goed vond, en iemand die het heel stom vond. Xander mocht vanuit Den Haag vertellen dat als vluchtelingen worden aangehouden ze gewoon door mogen rijden, maar dat ze wel een strenge folder krijgen. Want het kabinet wil hiermee laten zien dat Nederland geen open huis is.

Kees stond bij de carnavalsoptocht in Kerkrade, waar de tocht vandaag — ondanks de harde wind — tóch doorging.

Peer maakte een item over de messen die je kunt sparen met zegeltjes bij Albert Heijn, en waar veel mensen over klagen op sociale media omdat ze zo scherp zijn. Peer had een leuke uitlui verzonnen: “misschien moet Albert Heijn pleisters in de bonus doen”.

Het was weer een mooi NOS Journaal.

--

--

--

Founder of Blendle, University of the Netherlands

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Alexander Klöpping

Alexander Klöpping

Founder of Blendle, University of the Netherlands

More from Medium

2022 Shopify Merchant Top practices to avoid PayPal account suspension

Rudy Gobert and the 2022 NBA Defensive Player of the Year

Banquet of Woes

DROPP is the first metaverse in the real world