Vandaag introduceren we Blendle Audio

Het is de grootste stap sinds onze oprichting, en de meest gevraagde functie van onze gebruikers.

De stemmen van Blendle

Blendle Audio

Simpel

Blendle Audio

Download de app voor iOS of Android.

Founder of Blendle, University of the Netherlands

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store